ProjektaiBaigtas įgyvendinti investicinis projektas: „Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste"

Investicinis projektas Nr. 04.3.2.-LVPA-K-102-06-0007:

"Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste"

Veiksmų programos prioritetas:

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

UAB „Radviliškio šiluma" baigė įgyvendinti investicinį projektą "Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste". Projektas finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

 Pagal šį projektą Radviliškio mieste rekonstruota 1509,33 m  magistralinių (orinių) šilumos tiekimo tinklų.

Projekto vertė siekia 1,01 mln. Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama - 0,5 mln. Eur.

Projekte vietoje DN400 mm skersmens senų, antžeminių, šilumos tiekimo tinklų sumontuoti nauji  požeminiai 1509,33  m ilgio DN350 mm skersmens bekanaliniai šilumos tiekimo tinklai. Rekonstrukcijos metu susidėvėję vamzdžiai, izoliuoti sena, dabartinių reikalavimų nebeatitinkančia ir šilumines savybes praradusia šilumos izoliacija, pakeisti poliuretanu pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra, modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte atlikti gerbūvio atstatymo darbai rekonstruojamų šilumos tinklų zonose.

Įgyvendinus investicinę tinklų rekonstravimo programą, šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.


UAB „Radviliškio šiluma" informacija

 

Pradedamas įgyvendinti investicinis projektas: „Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste"
 Investicinis projektas Nr. 04.3.2.-LVPA-K-102-06-0007:
"Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste"
Veiksmų programos prioritetas:
„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

UAB „Radviliškio šiluma" pradeda įgyvendinti investicinį projektą "Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste". Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Pagal šį projektą Radviliškio mieste 2019-2021 metais numatyta rekonstruoti 1444 m  magistralinių (orinių) šilumos tiekimo tinklų.
Projekto vertė siekia iki 1,8 mln. Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama - 0,9 mln. Eur.
Projekte numatoma vietoje 1444 m, DN400 mm skersmens senų, antžeminių, šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus, požeminius, 1444 m ilgio ir DN350 mm skersmens bekanalinius šilumos tiekimo tinklus. Rekonstrukcijos metu susidėvėjusius vamzdžius, izoliuotus sena, dabartinių reikalavimų nebeatitinkančia ir šilumines savybes praradusia šilumos izoliacija, planuojama pakeisti poliuretanu pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitiks statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat bus pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra, modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte taip pat yra numatyti gerbūvio atstatymo darbai rekonstruojamų šilumos tinklų zonose.
Įgyvendinus investicinę tinklų rekonstravimo programą, šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
Projektas numatytas įgyvendinti iki 2021.

UAB „Radviliškio šiluma" informacija
Baigtas įgyvendinti investicinis projektas: "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" III etapas

Investicinis projektas:
"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" III etapas "
V
eiksmų programos prioritetas: „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.


    UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendino investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" III etapas". Projektas finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Pagal projektą Radviliškio mieste 2018-2020 metų laikotarpyje modernizuota 2261,51 m šilumos tiekimo tinklų.
Projekto vertė siekia iki 1,8 mln. Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama – 0,9 mln. Eur.
Šilumos trasų modernizavimas buvo vykdomas rangos būdu. Darbus atliko UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apėmė magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 2261,51  m). Modernizavimo metu tinklai buvo klojami bekanaliu būdu.
Modernizuojant Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte atlikti gerbūvio atstatymo darbai modernizuotų šilumos tinklų zonose.
Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.


UAB „Radviliškio šiluma" informacija

Baigtas įgyvendinti investicinis projektas:" Naujų vartotojų prijungimas prie Radviliškio miesto šilumos tiekimo tinklų"
Baigtas įgyvendinti investicinis projektas:" Naujų vartotojų prijungimas prie Radviliškio miesto šilumos tiekimo tinklų "
Veiksmų programos prioritetas: „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendino investicinį projektą " Naujų vartotojų prijungimas prie Radviliškio miesto šilumos tiekimo tinklų ". Projektas finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Pagal projektą Radviliškio mieste 2019 metais laikotarpyje nutiesta 733 m naujų šilumos tiekimo tinklų, prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prijungiant Lizdeikos gimnaziją ir Radviliškio Muzikos mokyklą.
Projekto vertė siekia iki 217 tūkst. Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 91 tūkst. Eur.
Darbus atliko UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
Nauji tinklai buvo klojami bekanaliu būdu. Tiesiant naujus Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Projekte atlikti  gerbūvio atstatymo darbai nutiestų šilumos tinklų zonose.
Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
 
UAB „Radviliškio šiluma" informacija
Pradedamas įgyvendinti investicinis projektas: " Naujų vartotojų prijungimas prie Radviliškio miesto šilumos tiekimo tinklų "

 Investicinis projektas:
" Naujų vartotojų prijungimas prie Radviliškio miesto šilumos tiekimo tinklų "
Veiksmų programos prioritetas: „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendina investicinį projektą " Naujų vartotojų prijungimas prie Radviliškio miesto šilumos tiekimo tinklų ". Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Pagal projektą Radviliškio mieste 2018-2019 metų laikotarpyje numatyta nutiesti 700 m naujų šilumos tiekimo tinklų, prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prijungiant Lizdeikos gimnaziją ir Radviliškio Muzikos mokyklą.

Projekto vertė siekia iki 217 tūkst. Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 91 tūkst. Eur
Darbus atliks UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
Nauji tinklai bus klojami bekanaliu būdu. Tiesiant naujus Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, bus sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitiks statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Projekte yra numatyti visi gerbūvio atstatymo darbai nutiestų šilumos tinklų zonose.
Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
Projektas numatytas įgyvendinti 2019 I ketv.

UAB „Radviliškio šiluma" informacija

Pradedamas įgyvendinti investicinis projektas: "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" III etapas"

 Investicinis projektas:
"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" III etapas "
Veiksmų programos prioritetas: „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendina investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" III etapas". Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Pagal projektą Radviliškio mieste 2018-2020 metų laikotarpyje numatyta modernizuoti 2226 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto vertė siekia iki 2,3 mln. Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 0,98 mln. Eur.
Šilumos trasų modernizavimas bus vykdomas rangos būdu. Darbus atliks UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 2226 m). Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliu būdu.
Modernizuojant Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų bus sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitiks statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat bus pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte yra numatyti visi gerbūvio atstatymo darbai modernizuojamų šilumos tinklų zonose.
Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
Projektas numatytas įgyvendinti 2020 I ketv.

UAB „Radviliškio šiluma" informacija
 
2015 11 26 baigtas įgyvendinti investicinis projektas: "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas"
 Investicinis projektas:
"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas"
Projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-035
Priemonė: "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"

UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendino investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas". Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonių grupę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų. Pagal projektą Radviliškio ir Šeduvos miestuose 2014-2015 metų laikotarpyje modernizuota 3646 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto vertė - 764 tūkst. Eurų. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 361,9 tūkst. Eurų.
Šilumos trasų modernizavimas buvo vykdomas rangos būdu. Darbus atliko UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio ir Šeduvos miestuose patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apėmė magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 3646 m). Modernizavimo metu tinklai buvo klojami bekanaliu būdu.
Modernizuojant Radviliškio ir Šeduvos miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte atlikti gerbūvio atstatymo darbai modernizuojamų šilumos tinklų zonose.
Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio ir Šeduvos miestų šilumos vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.

UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius

2015 11 26 baigtas įgyvendinti investicinis projektas: "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas"
Investicinis projektas:

"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas "

Projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-036
Priemonė: "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"

UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendino investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas". Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonių grupę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų. Pagal projektą Radviliškio mieste 2014-2015 metų laikotarpyje modernizuota 3303 m šilumos tiekimo tinklų.

Projekto vertė siekia 783 tūkst. Eurų. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 371,2 tūkst. Eurų.
Šilumos trasų modernizavimas buvo vykdomi rangos būdu. Darbus atliks UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apėmė magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 3303 m). Modernizavimo metu tinklai buvo klojami bekanaliu būdu.
Modernizuojant Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte atlikti gerbūvio atstatymo darbai modernizuojamų šilumos tinklų zonose.
Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.

UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius

2015 02 24 baigtas įgyvendinti investicinis projektas "Radviliškio katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį".

Investicinis projektas:
"Radviliškio miesto kuro katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį".
Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-009.
Priemonė: "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".
Projektas buvo finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo. 
Projekto vertė siekia 2,172 mln. Eur (7,5 mln. Lt), o iš jų Sanglaudos fondo parama - 1,05 mln. Eur (3,625 mln. Lt).
Darbus atliko UAB „Enerstena".
Radviliškio miesto katilinėje pastatyti 8 MW galios vandens šildymo katilas, komplekte su mechanizuota biokuro deginimo pakura ir kitais pagalbiniais įrengimais bei sistemomis ir 2 MW šiluminės galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris ir visos jo sistemos.
Projekto esmė - Radviliškio katilinės teritorijoje sumontuotas 8,0 MW biokuro katilas ir 2,0 MW galios degimo produktų kondensavimo šilumokaitis atliekinės šilumos atgavimui iš degimo produktų. Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai bus sumažintas šilumos tiekimo priklausomumas nuo didėjančių iškastinio kuro - gamtinių dujų kainų. Įgyvendinus projektą Radviliškio katilinėje beveik 100 proc. generuojamos šilumos bus gaunama iš biokuro ir taip bus išlaikomas UAB "Radviliškio šiluma" šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas.
Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą. Naujas biokuro katilas leis padidinti šilumos gamybą iš vietinių išteklių 6,3 GWh. Šilumos gamyba naudojant biokurą pakeis šilumos gamybą esamuose gamtines dujas kūrenančiuose katiluose. Kondensacinis ekonomaizeris leis padidinti katilinės efektyvumą ir dėl efektyvesnio kuro naudojimo mažins šilumos generavimo veiklos įtaką supančiai aplinkai. Šis projektas šilumos tiekimo įmonei leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti, nes bus naudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras). Įgyvendinus projektą CO2 emisijos bus sumažintos apie 1429 t/metus, o gamtinių dujų suvartojimas - 603 tne/metus.
Biokuro katilų įrengimas leis sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą Radviliškio miesto ir rajono vartotojams. Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo patirtis taip pat galės būti panaudojama ir kitose šilumos gamybos įmonėse įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus.

UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius
Investicinis projektas: "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas"


Investicinis projektas:
"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas "
Projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-035
Priemonė: "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"


UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendina investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" II etapas". Projektas yra finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonių grupę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų. Pagal projektą Radviliškio ir Šeduvos miestuose bei Linkaičių gyvenvietėje 2014-2015 metų laikotarpyje numatyta modernizuoti 3816,5 m šilumos tiekimo tinklų.
    Projekto vertė siekia 2,9 mln. Lt. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 1,2 mln. Lt.
    Šilumos trasų modernizavimas bus vykdomas rangos būdu. Darbus atliks UAB „Akmens takas".
Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio ir Šeduvos miestuose bei Linkaičių gyvenvietėje patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
    Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 3816,5 m). Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliu būdu.
    Modernizuojant Radviliškio ir Šeduvos miestų bei Linkaičių gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų bus sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitiks statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat bus pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte yra numatyti visi gerbūvio atstatymo darbai modernizuojamų šilumos tinklų zonose.
    Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio ir Šeduvos miestų bei Linkaičių gyvenvietės šilumos vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.

UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius
Investicinis projektas: "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas"


Investicinis projektas:
"Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas "
Projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-036
Priemonė: "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"


UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendina investicinį projektą "Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma" I etapas". Projektas yra finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonių grupę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų. Pagal projektą Radviliškio mieste 2014-2015 metų laikotarpyje numatyta modernizuoti 4172 m šilumos tiekimo tinklų.
    Projekto vertė siekia 3,1 mln. Lt. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama - 1,3 mln. Lt.
    Šilumos trasų modernizavimas bus vykdomas rangos būdu. Darbus atliks UAB „Akmens takas".
    Pagrindinis investicijos tikslas yra užtikrinti šiluminės energijos tiekimo Radviliškio mieste patikimumą ir efektyvumą, bei prieinamumą - mažinti šilumos nuostolius, gedimų ir avarijų skaičių, aplinkos taršą ir prijungti naujus šilumos vartotojus.
    Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių vamzdynų bei dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą (viso 4172 m). Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliu būdu.
    Modernizuojant Radviliškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, vietoje senų susidėvėjusių vamzdynų bus sumontuoti nauji, poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Nauji vamzdynai su efektyvia vamzdynų izoliacija atitiks statybos techninio reglamento reikalavimus bei šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisykles. Klojant naujus vamzdynus taip pat bus pakeistos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Projekte yra numatyti visi gerbūvio atstatymo darbai modernizuojamų šilumos tinklų zonose.
    Įgyvendinus investicinę tinklų modernizavimo programą šilumos nuostoliai sumažės dėl per vamzdynų izoliaciją prarandamų mažesnių šilumos kiekių bei sumažėjusių nuostolių su prarandamu termofikaciniu vandeniu. CŠT tinklų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą Radviliškio vartotojams. Projekto investicijų ekonominis vertinimas remiasi faktu, kad projekto investicijos sąlygoja šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų sumažėjimą (dėl sumažėsiančių kaštų perkamam kurui, elektrai, vandeniui ir tinklų remontui), taigi sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.


UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius
Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį


Investicinis projektas:
"Radviliškio miesto kuro katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį".
Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-009.
Priemonė: "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai".

UAB „Radviliškio šiluma" įgyvendina investicinį projektą "Radviliškio katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį". Projektas yra finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo.
    Projekto vertė siekia 7,5 mln. Lt, o iš jų Sanglaudos fondo parama - 3,625 mln. Lt.
    Darbus atliks UAB „Enerstena".
    Radviliškio miesto katilinėje planuojama pastatyti 8 MW galios vandens šildymo katilą, komplekte su mechanizuota biokuro deginimo pakura ir kitais pagalbiniais įrengimais bei sistemomis ir 2 MW šiluminės galios dūmų kondensacinį ekonomaizerį ir visas jo sistemas.
    Projekto esmė - Radviliškio katilinės teritorijoje sumontuoti 8,0 MW biokuro katilą ir 2,0 MW galios degimo produktų kondensavimo šilumokaitį atliekinės šilumos atgavimui iš degimo produktų. Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai bus sumažintas šilumos tiekimo priklausomumas nuo didėjančių iškastinio kuro - gamtinių dujų kainų. Po projekto įgyvendinimo Radviliškio katilinėje beveik 100 proc. generuojamos šilumos bus gaunama iš biokuro ir taip bus išlaikomas UAB "Radviliškio šiluma" šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas. Vietinio kuro panaudojimas leis sumažinti vartotojams tiekiamos šilumos kainą. Projektą numatoma įgyvendinti 2014 metais.
    Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą. Planuojama, kad naujas biokuro katilas leis padidinti šilumos gamybą iš vietinių išteklių 6,3 GWh. Šilumos gamyba naudojant biokurą pakeis šilumos gamybą esamuose gamtines dujas kūrenančiuose katiluose. Kondensacinis ekonomaizeris leis padidinti katilinės efektyvumą ir dėl efektyvesnio kuro naudojimo mažins šilumos generavimo veiklos įtaką supančiai aplinkai. Šis projektas šilumos tiekimo įmonei leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti, nes bus naudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras). Įgyvendinus projektą CO2 emisijos bus sumažintos apie 1429 t/metus, o gamtinių dujų suvartojimas - 603 tne/metus.
    Biokuro katilų įrengimas leis sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą Radviliškio miesto ir rajono vartotojams. Projekto įgyvendinimo ir eksploatavimo patirtis taip pat galės būti panaudojama ir kitose šilumos gamybos įmonėse įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus.

UAB „Radviliškio šiluma" šilumos energetikos inžinierius A. Pranevičius

Nauja Biokuro katilinė Radviliškyje
Kovo 26-ąją Valstybinės energetikos inspekcijos sudaryta komisija pripažino tinkama naudoti naująją Radviliškio miesto biokuro katilinę. Objekto užsakovas - UAB „Radviliškio šiluma", biokuro katilinės projektą parengė UAB „Manfula", statybos darbus atliko UAB „Enerstena".

Biokuro katilinė su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu -naujos kartos katilinė, kuri radviliškiečius aprūpins pigesne šiluma. Pagaminta šiluminė energija termofikacinio vandens pavidalu bus tiekiama Radviliškio miestui. Nauja katilinė padidins energijos gamybos efektyvumą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą.Biokuro panaudojimas padės sumažinti priklausomybę nuo kuro importo ir sumažinti šilumos gamybos kainą.

Pagal projektą „Radviliškio katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba" pastatyti katilinės, kondensacinio ekonomaizerio ir kuro ūkio pastatai, įrengtas mechanizuotas kuro ūkis, užtikrinantis biokuro sandėliavimo ir automatinio padavimo į katilinę funkcijas, rekonstruotas elektros ūkis ir automatinio valdymo sistema, sutvarkyta infrastruktūra.

Naujoje katilinėje sumontuota: dvi 6,5 megavatų galingumo ardyninės biokuro pakuros, du 5 MW galingumo BHH-5000 tipo vandens šildymo katilai, 3,5 MW galingumo kondensacinis ekonomaizeris, HWK 4000 6-3000 03 4 MW dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, 150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios su dujų vidaus degimo varikliu „Tedom Cento" L150 kogeneracinis įrenginys, įrengtas biokuro sandėlis, 60 tonų automobilinės svarstyklės, bateriniai multiciklonai dūmams nuo kietųjų dalelių valyti.

Katilinėje sumontuotos ardyninės biokuro pakuros leidžia kurui naudoti atsinaujinančius energijos išteklius. Pakuros pritaikytos kūrenti medžio skiedras ir pjuvenas. Į minėtą kurą galima įmaišyti iki 30 proc. šiaudų ar durpių. Pakurose įrengtas automatinis mechanizuotas kuro padavimas ir pelenų šalinimas, pirminis ir antrinis oro padavimai, dūmų recirkuliacija. Iš pakuros dūmai per vertikaliai sumontuotus BHH-5000 tipo vandens šildymo katilus pereina per dūmų valymui nuo kietųjų dalelių skirtus baterinius multiciklonus ir patenka į kondensacinį ekonomaizerį. Kondensacinis ekonomaizeris, išnaudodamas išeinančiuose dūmuose esančių vandens garų kiekį ir išeinančių dūmų temperatūrą, pagamina iki 3,0 MW šilumos, ir tai leidžia papildomai sumažinti kuro sąnaudas šilumos gamybai. Kartu kondensaciniame įrenginyje sugaudoma apie 75 procentus dūmuose esančių kietųjų dalelių.

Pastatytas HWK 4000 6-3000 03 4 MW dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas leis išnaudoti biokuro katilinę, miesto šilumos poreikiui esant iki 17,5 MW.

150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios su dujų vidaus degimo varikliu „Tedom Cento" L150 kogeneracinis įrenginys leis beveik visiškai apsirūpinti savo gamybos elektros energija. Pasigaminti elektros energiją kainuoja pigiau, nei pirkti iš elektros tiekėjų. Vasarą, nešildymo sezonu, kogeneraciniame įrenginyje pagaminamos elektros energijos užteks ir dar liks, bet šildymo sezonu elektros energijos sunaudojame daugiau, todėl dalį teks pirkti iš elektros tiekėjų.

UAB „Radviliškio šiluma" atstovai džiaugiasi, kad naujos katilinės statybos vyko be didesnių nesklandumų ir statybos darbus pavyko baigti net trimis mėnesiais anksčiau, nei numatyta 2009 m. rugpjūčio 25 d. finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-002 dėl ES paramos skyrimo.

„Radviliškio miesto biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba" projektas finansavimą gavo iš Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2007-2013 metams3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" įgyvendinimo priemonės VP3-3.4-ŪM- 02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai". Pagal šią priemonę Radviliškio biokuro katilinės projektui skirta beveik 4,8 milijono litų paramos (bendra biokuro katilinės statybų vertė 9,6 mln. Lt). Būtiną investuoti savo lėšų dalį UAB „Radviliškio šiluma" pasiskolino iš AB SEB banko.

Ekonominę naujosios biokuro katilinės naudą Radviliškio miesto ir rajono gyventojai, kurie naudojasi UAB „Radviliškio šiluma" centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis, pajuto jau šiais metais. Sausio mėnesį užkurtų katilinės dviejų katilų paleidimo ir derinimo darbai vyko iki kovo pabaigos. Nepradėjus naudoti Radviliškio katilinėje biokuro ir toliau šilumos gamybai kuru naudojant gamtines dujas, kurių kainos kiekvieną mėnesį nepaliaujamai didėja, UAB „Radviliškio šiluma" nuo šių metų sausio pirmos dienos būtų buvusi priversta didinti šilumos kainą iki 22,55 cento už kilovatvalandę (24,88 cento už kilovatvalandę su 9 proc. PVM), nes būtent kuro kaina sudaro didžiausią šilumos kainos dalį. Tačiau bendrovė šilumos kainos nedidino, todėl Radviliškio miesto gyventojai ir organizacijos sutaupė už šilumą mokėdami mažiau.

Šiuo metu 2010-2012 m. laikotarpiui bazinės šilumos kainos dedamųjų projektas yra pateiktas Valstybinei kainų kontrolės ir energetikos komisijai, kuri nustatys naują šilumos kainą Radviliškio rajono gyventojams. Planuojama, kad šilumos kaina bus mažesnė, nei yra dabar.

Arūnas Pranevičius
UAB "Radviliškio šiluma" technikos ir informatikos skyriaus viršininkas

Žurnalas "Šiluminė technika"(2010 m. Nr.2 (Nr.43) birželis)

Nauja katilinė = pigesnė šiluma


"Radviliškio miesto kuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba"

Projekto kodas Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-002

Priemonės "Energijos gamybos efektyvumo didinimas" ir "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai"

Radviliškiečiai, ypač tie, ku­riems tiekiama centralizuota šilu­ma ir karštas vanduo, turėtų labai džiaugtis iškovota nepriklauso­mybe. Nepriklausomybe prieš dujų monopolį, nes centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekė­jas - UAB „Radviliškio šiluma" jau baigė biokuro katilinės staty­bą. Biokuru (medžio skiedromis, pjuvenomis, šiaudais, durpėmis ir kitais atsinaujinančiais ištekliais) kūrenama katilinė šilumos ir karšto vandens tiekėjui padeda sumažinti sąnaudas, o dėl to laimi visi - ir ši­lumos tiekėjai, ir šilumos vartoto­jai - radviliškiečiai. UAB „Radvi­liškio šiluma" atstovai džiaugiasi, kad naujos katilinės statybos vyko be didesnių nesklandumų ir staty­bos darbus pavyko baigti net trimis mėnesiais anksčiau, nei numatyta.

Pasinaudojo Europos Sąjungos parama

  Kovo 26-ąją Valstybinės energe­tikos inspekcijos sudaryta komisija pripažino tinkama naudoti naująją Radviliškio miesto biokuro katilinę.
Biokuro katilinė su kondensaci­niu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu - naujos kartos katilinė, kuri radviliškiečius aprūpins piges­ne šiluma.
Prieš statant katilinę suskaičiuo­ta, kad ji kainuos per 9,5 milijono litų. Gavusi Radviliškio rajono sa­vivaldybės pritarimą bendrovė pa­ramos kreipėsi į Europos Sąjungos struktūrinius fondus.
 UAB „Radviliškio šiluma" vy­riausioji finansininkė Sigita Baktienė „Radviliškio naujienoms" sakė, kad projekto „Radviliškio miesto bioku­ro katilinės su kondensaciniu ekono­maizeriu ir kogeneraciniu įrenginiu statyba" projektas finansavimą ga­vo iš Europos Sąjungos Sanglau­dos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vys­tymasis" įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinan­čių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai". Pagal šią prie­monę Radviliškio biokuro katilinės projektui numatyta skirti beveik 4,8 milijono litų.

Didžiąją dalį Europos Sąjungos skiriamos paramos katilinės staty­bos „Radviliškio šiluma" jau įsisavi­no (daugiau kaip 4,1 milijono litų). Likusią dalį pažadėtų lėšų paramą skirstanti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) turėtų paskirti ne­trukus.

Likusią dalį katilinės statyboms reikalingų lėšų „Radviliškio šiluma" pasiskolino iš SEB banko.

Pasirodo, katilinę stačiusios bendrovės darbus baigė net trimis mėnesiais anksčiau, nei planuota ir dėl netinkamų oro sąlygų negalima baigti paskutinių su katilinės staty­bomis susijusių gerbūvio darbų - prie katilinės baigti tvarkyti aplinką, pasėti žolę.

„Norime pasidžiaugti biokuro katilinę mūsų bendrovėje stačiusiais rangovais UAB „Enerstena" ir UAB „Manfula". Rangovai buvo įsiparei­goję katilinę pastatyti iki 2010 metų rugpjūčio mėnesio, tačiau, kaip ži­nia, darbai baigti gerokai anksčiau ir jau kovo pabaigoje komisija pripa­žino, kad biokuro katilinė - tinkama naudoti", - džiaugėsi UAB „Radvi­liškio šiluma" direktoriaus pareigas einantis Pranas Mickaitis.

 Biokuras - alternatyva dujoms

UAB „Radviliškio šiluma" vy­riausiasis inžinierius Rimantas Ka­zimieras Marmokas „Radviliškio naujienų" žurnalistams išsamiai pa­pasakojo naujosios katilinės veikimo principą ir naudą.

Naujoje katilinėje sumontuota: dvi 6,5 megavatų galingumo biokuro pakuros, du 5 MW galingumo van­dens šildymo katilai, 3,5 MW galin­gumo kondensacinis ekonomaizeris, 4 MW dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas, 150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios kogene­racinis įrenginys, įrengtas biokuro sandėlis. Įrengtas kondensacinis eko­nomaizeris, išnaudodamas išeinan­čiuose dūmuose esančių garų kiekį ir išeinančių dūmų temperatūrą, leis su­mažinti kuro sąnaudas 20-30 procen­tų. Kogeneracinis įrenginys beveik pilnai leis apsirūpinti pigesne savo gamybos elektros energija.

„Vasarą, nešildymo sezonu, ko­generacinio įrenginio pagaminamos elektros energijos mums pilnai už­teks ir dar liks, tačiau šildymo sezonu elektros energijos sunaudojame dau­giau, todėl dalį teks pirkti iš elektros tiekėjų. Pasigaminti elektros energi­ją mums kainuoja pigiau, nei pirkti iš elektros tiekėjų, todėl ir čia sutaupo­me", - atskleidė R. K. Marmokas.

Biokuru (medžio skiedromis, pjuvenomis, durpėmis, šiaudais ir ki­tais atsinaujinančiais ištekliais) kū­renamos katilinės pajėgumų užteks Radviliškį aprūpinti šilumos energi­ja, kol lauko temperatūra nenukris žemiau 2 laipsnių šalčio.

Jei žiema bus šaltesnė, pavyz­džiui, kaip praėjusi, radviliškiečiams šalti neteks. Nukritus lauko tempe­ratūrai žemiau 2 laipsnių šalčio, bus kuriamas katilinėje pastatytas naujas 4 megavatų dujomis kūrenamas van­dens šildymo katilas. Tai leis mies­tą aprūpinti šilumos energija iki 13 laipsnių šalčio.

„O jei bus dar šalčiau, tada teks kurti senąjį 24 megavatų galingumo vandens šildymo katilą. Radviliškie­čiai tikrai nesušals. Juolab, kad Lietu­voje žiemos, išskyrus praėjusią, nėra šaltos, o ir žmonės ieško būdų, kaip sunaudoti mažiau energijos - reno­vuoja namus, taupo. Nebe tie laikai, kai šilumą pro langus į lauką leisda­vome. Tada ir 40 megavatų katilo ra­dviliškiečiams vos užteko. Manau, kad dabartinių pajėgumų aprūpinti radviliškiečius šilumos energija žie­mą tikrai užteks", - sakė R. K. Mar­mokas.

Bendrovės atstovas pažymėjo, kad moderni katilinė maždaug 20-30 procentų šilumos energijos pade­da sutaupyti ir „neišleisdama" karštų garų pro kaminą, o kondensaciniu principu panaudodama juos šilumos gamybai.

„Kalbant apie katilinę būtina pa­žymėti, jog svarbiausia čia - kuras. Statydami šią katilinę siekiame iš­sivaduoti nuo dujų monopolio. O biokuras - alternatyva dujoms. Kū­rename atsinaujinančiais šaltiniais - medžio skiedromis ir pjuvenomis. Galima kūrenti ir šiaudais", - sakė R. K. Marmokas.

UAB „Radviliškio šiluma" di­rektorius P. Mickaitis pažymėjo jau sulaukęs ūkininkų susidomėjimo. Jie teiraujasi galimybe tiekti bendrovei biokurą. Tai skatina konkurenciją, o bendrovė turės galimybę pasirink­ti optimaliausią kainą siūlantį bioku­ro tiekėją.

Radviliškiečiai naudą jau pajuto

UAB „Radviliškio šiluma" ekonomistas Virgilijus Galdikas sa­kė, kad naujosios biokuro katilinės naudą Radviliškio miesto ir rajono gyventojai, kurie naudojasi UAB „Radviliškio šiluma" centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis, jau dabar pajuto savo pinigine.

Užkurtos sausio mėnesį kati­linės katilų paleidimo-derinimo darbai vyko iki kovo mėnesio pa­baigos. Nepradėjus naudoti Radvi­liškio katilinėje atsinaujinančius energijos šaltinius ir toliau naudo­jant gamtines dujas šilumos gamy­bai, kurios kainos nepaliaujamai kyla, UAB „Radviliškio šiluma" nuo sausio pirmos dienos būtų bu­vusi priversta didinti šilumos kainą iki 22,55 cento už kilovatvalandę (24,88 cento už kilovatvalandę su 9 proc. PVM ), nes būtent kuro kai­na sudaro didžiausią šilumos kai­nos dalį. Tačiau mes šilumos kainos nedidinome, todėl gyventojai ir or­ganizacijos sutaupė mokėdami ma­žiau", - sakė V. Galdikas.

Dabar 2010-2012 m. metų lai­kotarpiui bazinės šilumos kainos dedamųjų projektas pateiktas Vals­tybinei kainų kontrolės ir energeti­kos komisijai, kuri nustatys naują šilumos kainą Radviliškio rajo­no gyventojams, kurie naudojasi UAB „Radviliškio šiluma" pas­laugomis ir tikimasi, kad šilumos kaina bus tikrai žemesnė, nei yra dabar.

Teisingas žingsnis energetinės nepriklausomybės link

UAB „Radviliškio šiluma" di­rektorius P. Mickaitis įsitikinęs, kad sprendimas žengti šį žingsnį ir pasi­statyti biokuro katilinę buvęs teisin­gas ir gerai apgalvotas.

„Iškilusias problemas ir ne­sklandumus galėčiau apibendrinti paprastu pavyzdžiu. Jeigu namuo­se norėdami išsivirti arbatos daug negalvodami atsukame dujų čiau­pą ir uždegame degtuką - viskas at­rodo paprasta, tačiau jeigu arbatą nusprendžiame virti ant malkomis kūrenamos krosnies, sutikite, spren­dimų reikia kur kas daugiau - kur įdėti malkas, kur dėti pelenus, kaip išvalyti. Taip ir čia - katilinė jau pa­statyta, tačiau tobulėjimui ribų nė­ra. Statant katilinę buvo šiokių tokių nesklandumų, tačiau rezultatą turi­me. Žengėme žingsnį energetinės nepriklausomybės link", - džiaugė­si UAB „Radviliškio šiluma" direk­torius.

P. Mickaitis džiaugėsi ir puikiais rangovais, kurie ne tik anksčiau bai­gė suplanuotus darbus, bet ir dabar padeda, noriai atsako į iškilusius klausimus.

Radviliškio naujienos