Kviečiame gyventojus dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje

Atgal

UAB „Radviliškio šiluma“ – Radviliškio miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius – ragina gyventojus gyventojus aktyviai dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. 

Valstybės parama

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

  • 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą;
  • 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas;
  • 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
  • 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
  • 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas;
  • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kurio metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo dienos yra apmokama (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)).

Kas turi teisę į valstybės paramą

Teisę padengti visas projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat apmokėti patį kreditą ir palūkanas turi buto savininkas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

- turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti);

- su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, dalyvavo sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmime ir priimant šį sprendimą pritarė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui (jei buto savininkas priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo pasisakė prieš dalyvavimą programoje, jis kuriam laikui netenka teisės į valstybės paramą atnaujinimui).

Tam, kad nepasiturintys asmenys, turintys teisę į kompensacijas už šildymą, gautų paramą, jie turi laiku sutvarkyti dokumentus valstybės paramai gauti.

Kredito ir palūkanų apmokėjimas

5 metus nuo pirmojo išmokėjimo mokamos  lengvatinės palūkanos iki 3 proc. Jei paskola imama ilgesniam laikotarpiui, po 5 metų mokamos su kredito įstaiga sutartos palūkanos.

Kad valstybė kompensuotų būstui modernizuoti skirtą kreditą ir palūkanas, savo daugiabučio namo atnaujinime ketinanti dalyvauti nepasiturinti šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi raštu kreiptis į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, kad ši išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už šildymą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai teikti dokumentų, reikalingų piniginei socialinei paramai gauti. Už pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą atsako juos pateikęs buto savininkas. Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė taip pat padengia visas projekto parengimo, statybos bei techninės priežiūros išlaidas.

UAB „Radviliškio šiluma“ specialistai teikia konsultacijas bei atvyksta į daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus pristatyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesus. Jei pageidaujate, kad UAB „Radviliškio šiluma“ specialistai dalyvautų Jūsų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ir pristatytų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo eigą, prašome kreiptis el. paštu info@radsiluma.lt arba tel. (8422) 6 12 17.