Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra

Atgal

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra

Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį.Paslaugų teikimo sąlygos

Paslauga teikiama Vartotojui pasirašius su Prižiūrėtoju UAB „Radviliškio šiluma” Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

Šalys įsipareigoja vadovautis šia Sutartimi, o joje neaptartais klausimais – Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, t. y. Šilumos ūkio įstatymu, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) paslaugos (toliau – Priežiūra) vykdomos Sutartyje numatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo – vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus.

Priežiūros metu atliekami darbai nurodyti Sutarties priede Priežiūros darbų sąraše, pateiktame Sutarties priede.

Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų Priežiūros kainas nustato Prižiūrėtojas, įvertindamas Pastato amžių, bendrąjį plotą, šildymo ir karšto vandens sistemų tipus, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų.

Vartotojas įsipareigoja apmokėti Prižiūrėtojo pateiktą mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio po atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos.