Daugiabučio modernizavimo žingsniai

Atgal

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programaInicijavimas
Daugiabučių namų atnaujinimas prasideda nuo atnaujinimo proceso inicijavimo. Tai dažniausiai daro namo valdytojas, kuris, įvertinęs namo fizinę ir energinę būklę, organizuoja daugiabučio namo butų savininkų susirinkimą.
Ką svarbu žinoti šiame etape? Svarbu suprasti numatomų darbų tikslą: modernizuojant daugiabutį pirmiausia siekiama didinti jo energinį efektyvumą ir taip mažinti gyventojų išlaidas už butų šildymą. Jau įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad atnaujinus seno daugiabučio namo šildymo sistemą, pakeitus butų ir kitų patalpų langus, įstiklinus balkonus, pakeitus stogo dangą, apšiltinus pastato fasado sienas ir pritaikius kitas energetinį efektyvumą didinančias priemones, gyventojų mokėjimai už šildymą sumažėja apie 40 proc.
Planavimas
Etapas, kurio metu vyksta investicijų plano rengimas, viešasis jo aptarimas ir tvirtinimas, derinimas su Aplinkos Projektų Valdymo Agentūra (toliau „APVA") prie Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos.
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, turi būti rengiamas daugiabučio namo investicijų planas.
Investicijų planas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtinė dalis, kurioje pagal energinio naudingumo skaičiavimus ir pastato konstrukcijų fizinės būklės vertinimo duomenis numatomos priemonės, mažinančios daugiabučio namo energijos vartojimą, investicijų dydis ir jų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams, numatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.
Parengtas ir viešajame aptarime aptartas investicijų planas yra tvirtinamas daugiabučio namo butų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu. „APVA", atsižvelgiant į kvietime teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) numatytas sąlygas, reikalauja, kad sprendimas tvirtinti investicijų planą būtų priimtas ne mažiau kaip 55 proc. būsto savininkų pritarimu.
Patvirtintas investicijų planas pateikiamas „APVA" suderinimui.
Suderinus investicijų planą su „APVA", pasirinktas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius pasirašo valstybės paramos teikimo sutartį.
Paslaugų pirkimas ir finansavimas

Tai etapas, kurio metu yra kreipiamasi į finansinę instituciją dėl kredito, vykdomas techninio darbo projekto pirkimas, techninio darbo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas, statybos (rangos) darbų pirkimas, statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas, kreditavimo sutarties pasirašymas.

Pasirašius valstybės paramos teikimo sutartį, kreipiamasi į finansinę instituciją dėl kredito suteikimo. Pateikus reikiamus dokumentus finansų institucijai, yra svarstomas kredito suteikimas ir priimamas preliminarus sprendimas suteikti kreditą.

Gavus preliminarų sprendimą, galima organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto pirkimą.

Parengus ir suderinus techninį darbo projektą, gavus teigiamas projekto ekspertizės išvadas, atlikus kitus veiksmus, reikalingus gauti statybos leidimą ir jį gavus, galima organizuoti statybos rangos darbų pirkimą. Jį įgyvendinus yra sudaroma kreditavimo sutartis su finansine institucija.

Pirkimai vykdomi per Centrinę Perkančiąją Organizaciją (CPO).

Atnaujinimo darbai

Tai etapas, kurio metu yra vykdomas namo atnaujinimo įgyvendinimas, namo sertifikavimas, objekto pridavimas Statybos inspekcijos paskirtai komisijai, pasirašančiai procedūrų užbaigimo aktą.

Kaip vyksta daugiabučio namo atnaujinimas?

  • Vadovaudamasis sutartimi, rangovas įgyvendina namo atnaujinimo darbus pagal patvirtintą techninį darbo projektą, o techninės priežiūros specialistas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas vykdo techninę priežiūrą.
  • Atlikus investicijų plane nurodytus darbus ar jų dalį, parengiamas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas, kurį pasirašo namo renovacijos administratorius, darbus atlikęs rangovas, statybos techninę priežiūrą vykdantis specialistas.
  • Jei patikrinimo metu nustatoma, kad įvykdytų darbų kiekis neatitinka darbų, nurodytų rangovo pateiktame įvykdytų darbų akte arba jei darbai yra atlikti su trūkumais, rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą ir pašalinti nurodytus trūkumus per namo renovacijos administratoriaus nurodytą terminą.

Užbaigus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, objektas yra perduodamas namo energinio naudingumo vertinimui. Energinio naudingumo sertifikavimas – procesas, kurio metu įvertinamas pastato energinis naudingumas ir pastatui suteikiama energinio naudingumo klasė.

Atlikus vertinimą, rangovas kartu su namo renovacijos administratoriumi kreipiasi į valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kuri sudaro komisiją, pasirašančią procedūrų užbaigimo aktą.