Naujienos

Atgal

Skelbiamas konkursas UAB „Radviliškio šiluma“ direktoriaus pareigoms eiti

2024-06-12

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

UAB „Radviliškio šiluma“, Žironų g. 3, Radviliškis.

Pareigos (darbo pobūdis):

Direktorius, darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su Bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestis: pastoviosios dalies koeficientas – 2,5 (4463,50 Eur.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities (energetikos, šilumos, aplinkos, mechanikos inžinerijos krypties) išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą;
  • žinoti Bendrovės struktūrą ir funkcijas;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, šilumos ūkio valdymą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus ir kitų bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, bendrovės įstatus, valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus ir šiuos pareiginius nuostatus ir gebėti juos taikyti;
  • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
  • turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo pagrindus, gebėti operatyviai reaguoti į pokyčius, bendrauti, dirbti komandoje;
  • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, atlikti veiklos procesų analizę, priimti sprendimus;
  • būti nepriekaištingos reputacijos;
  • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą (toliau – veiklos programa).

Konkurso paskelbimo data – 2024 m. birželio 12 d.

Dokumentai priimami:

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo dienos Viešojo valdymo agentūros svetainėje. Pretendentai dokumentus teikia per VTVI informacinę sistemą.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų atrankos būdas: veiklos programos  ir pokalbio vertinimas (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:          

Žaneta Buniuvienė, tel. +370 422 69 148, el. paštas zaneta.buniuviene@radviliskis.lt

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Radviliškio rajono savialdybės informacija