Naujienos

Atgal

Baigiamas 2023-2024 metų šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams

2024-04-29

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 29 punktu, 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 63, 65 ir 66 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos paskelbtas meteorologines sąlygas bei prognozes:
      1. N u s t a t a u Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje 2023–2024 metų šildymo sezono pabaigą – 2024 m. balandžio 30 d.
      2. N u r o d a u, kad Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, kiti šilumos vartotojai, suderinę su šilumos tiekėju, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, reglamentuojančių patalpų mikroklimato parametrus, turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos kitu laiku, negu šiuo potvarkiu nustatyta šildymo sezono pabaiga, apie savo sprendimą pranešdami šilumos tiekėjui.
     3. N u r o d a u, kad šis potvarkis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

Savivaldybės meras                                                                                                     Kazimieras Račkauskis