Naujienos

Atgal

DĖL 2019–2020 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2020-04-21

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis:
1 . N u s t a t a u , kad Radviliškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių (seniūnijų) ir kitų Radviliškio rajono savivaldybės įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Radviliškio rajono savivaldybė, pastatuose 2019–2020 metų šildymo sezonas baigiamas individualiais įstaigų vadovų sprendimais, nepažeidžiant 2009 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V–1081 nustatytų higienos normų. Minėtų įstaigų vadovai apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui.
2. P a ž y m i u , kad šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), turintiems teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, nusprendus baigti savo pastatų šildymą, jie arba valdytojas apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                        Jolanta Margaitienė