Naujienos

Atgal

Baigiamas 2021-2022 metų šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams

2022-05-03

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

 2022 m. gegužės d. Nr. A- (8.2)
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 63 ir 65 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos paskelbtas meteorologines sąlygas bei prognozes:

1. N u s t a t a u Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje 2021–2022 metų šildymo sezono pabaigą – 2022 m. gegužės 4 d.
2. L e i d ž i u Radviliškio rajono savivaldybės pavaldžių ugdymo, sveikatos priežiūros, gydymo ir globos įstaigų vadovams spręsti dėl šildymo sezono pabaigos nustatymo, užtikrinant higienos normose reglamentuotus patalpų mikroklimato parametrus.
3. N u r o d a u , kad šilumos vartotojai, suderinę su šilumos tiekėju, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę, jeigu yra techninės galimybės, patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos kitu laiku, negu šiuo įsakymu nustatyta šildymo sezono pabaiga.
4. N u r o d a u , kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Administracijos direktorė                                                           `                    Jolanta Margaitienė