Naujienos

Atgal

Baigiamas 2020-2021 metų šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams

2021-05-05

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS
DĖL 2020–2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

 2021 m. gegužės d. Nr. A- (8.2)
Radviliškis


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61, 63, 65 ir 66 punktais:
1. N u s t a t a u Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje 2020–2021 metų šildymo sezono pabaigą – 2021 m. gegužės 7 d.
2. N u r o d a u , kad šilumos vartotojai, suderinę su šilumos tiekėju, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę, jeigu yra techninės galimybės, patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos kitu laiku, negu šiuo įsakymu nustatyta šildymo sezono pabaiga.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas,              `                    Gintaras Pilypas
pavaduojantis Administracijos direktorių